Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Niên học 2017–2018

Báo Cáo Thường Niên với Cộng Đồng

Thưa Quý Vị:

Thay mặt Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery, tôi vui mừng được trình bày Báo Cáo Thường Niên 2018 với Cộng Đồng.

Mục đích của Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) là cung cấp cho mỗi học sinh những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề với sáng tạo, và tình cảm xã hội để thành công trên đại học và trong nghề nghiệp. Chúng tôi phải giáo dục các học sinh chúng tôi để thành công về học vấn mà không thể tiên đoán theo chủng tộc, sắc tộc, giới tính, tình trạng kinh tế–xã hội, thành thạo ngôn ngữ, hay khuyết tật. Chúng tôi tin rằng Tất Cả Có Nghĩa Là Tất Cả khi nói đến công bằng và xuất sắc về học vấn, tiến triển, thành tích và cơ hội.

Để xúc tiến sứ mạng của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho các học sinh chương trình giảng dạy nghiêm ngặt; truy cập những cơ hội học hỏi đa dạng; các tài nguyên giáo dục vững vàng; môi trường học tập an toàn; và còn nhiều nữa. Báo Cáo Thường Niên 2018 với Cộng Đồng được xem là một bản tóm tắt của công việc quan trọng trong niên học 2017-2018.

Để học sinh đạt được thành tích học tập cao, các em phải có sự hỗ trợ về mặt thể chất, xã hội và tâm lý để giúp các em sẵn sàng học hỏi. MCPS tiếp tục đầu tư vào phạm vi này, gồm thêm các thầy cố vấn toàn thời gian tại tất cả các trường tiểu học; phát triển việc phân bổ các dịch vụ tâm lý tại các trường; và tăng sự truy cập cho các chương trình sức khỏa tình thần toàn quận. Học vấn của học sinh là mục tiêu của chúng tôi, và chúng tôi biết là các học sinh học hỏi tốt hơn khi các em mạnh khỏe về thể xác, tình thần và tâm hồn.

Bao gồm trong bản báo cáo cho cộng đồng này là:

 • Những điểm nhấn mạnh của niên học 2017-2018
 • Một cái nhìn tổng quát về dân số học MCPS
 • Dữ liệu về thành tích học sinh, ra trường, các dịch vụ và lực lượng lao động
 • Một phương pháp Tất Cả Có Nghĩa Là Tất Cả để phục vụ các học sinh và để đóng lại sự khác biệt của các cơ hội
 • Thông tin về các ngân sách điều hành và đầu tư cơ bản

Cám ơn hơn 23,000 các nhà giáo dục, nhà quản trị và nhân viên mà giúp biến sứ mạng của chúng tôi thành việc giảng dạy và hành động nhân danh các học sinh của chúng ta. Và cám ơn các cơ quan cộng tác, phụ huynh và cộng đồng về sự hỗ trợ, ý kiến và sự tham gia của quý vị.

Chúng tôi trông đợi xây dựng trên các thành tựu được nêu trong báo cáo này và tiếp tục cố gắng để bảo đảm chúng tôi cung cấp cho tất cả các học sinh một nền giáo dục công lập tốt nhất có thể có được.

Kính thư,

Shebra L. Evans,
Chủ tịch
Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery

Jack R. Smith, Ph.D.,
Giám Đốc Các Trường Học

Sứ Mạng

Mỗi học sinh sẽ có những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề sáng tạo, và cảm xúc xã hội để thành công trên đại học và trong nghề nghiệp.

Đường Lối

Chúng tôi khuyến khích việc học bằng cách cung cấp nền giáo dục công tốt nhất cho mỗi học sinh.

Mục Tiêu Cốt Lõi

Chuẩn bị cho tất cả mọi học sinh phát triển tốt trong tương lai các em.

Các Giá Trị Cốt Lõi

Học Vấn, Quan Hệ, Tôn Trọng, Xuất Sắc, Công Bằng.

Hệ Thống Trường Học MCPS 2017-2018/Ghi Danh

Chúng tôi là ai

Xem Ghi Danh & Trường Học

Ghi danh

Số Học Sinh Ghi Danh MCPS 2017-2018

Dân Số Học Sinh MCPS 2017-2018

Dân Số Học Sinh

Xem Dân Số Học Sinh 2017-18

Dân Số Học Sinh

Dân Số Học Sinh MCPS 2017-18

Card image cap

Dịch vụ

Xem Các Dịch Vụ 2017-18

Dịch vụ

Các Dịch Vụ MCPS 2017-2018

Card image cap

Lực Lượng Lao Động của Chúng Tôi

Xem Lực Lượng Lao Động theo Phân Loại

Lực Lượng Lao Động của Chúng Tôi

Lực Lượng Lao Động MCPS 2017-2018

Thẻ Báo Cáo Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland 2017-2018

Thẻ Báo Cáo MSDE 2017-2018

Xem Thẻ Báo Cáo của Chúng Tôi

Kế Hoạch Chiến Lược MCPS

MCPS bắt đầu thực hiện một loạt mới các ưu tiên chiến lược trong 2017 dưới sự lãnh đạo của giám đốc các trường học mới, Jack R. Smith. Các ưu tiên này được xây dựng trên Năm Tài Chánh 2018 để trở nên Kế Hoạch Chiến Lược MCPS.

Tìm Hiểu Thêm

Mục đích của Các Trường Công Lập Quận Montgomery là bảo đảm mỗi học sinh có những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề với sáng tạo, và tình cảm xã hội để thành công ở đại học, nghề nghiệp, và cộng đồng, bất kể kiến thức của em. Trong khi nhiều học sinh của chúng tôi thành đạt ở trình độ cao, không phải tất cả đều có cơ hội, hỗ trợ và tài nguyên cần thiết để đáp ứng đầy đủ khả năng của các em. MCPS quyết tâm đối phó với các khác biệt trong các kết quả của học sinh bằng cách khép lại những cách biệt trong các cơ hội và thành đạt cho tất cả các học sinh, trong mọi lớp học, tại tất cả các trường học chúng tôi.

Kéo Dài Cơ Hội

Truy cập cơ hội đến trước thành đạt. Vì vậy MCPS quyết tâm cung cấp và nới rộng sự truy cập cơ hội cho học sinh và tăng giờ giảng dạy trong nhiều chương trình mà đã cho thấy tăng cường học tập của học sinh cho tất cả các học sinh. MCPS nới rộng sự truy cập cơ hội trong ba phạm vi chính:

Các Cơ Hội Phát Triển Ngôn Ngữ và Trau Dồi Văn Học

Ngoài các chương trình ngoại ngữ truyền thống của chúng tôi, MCPS hiện có các chương trình ngoại ngữ hai chiều tại trường địa phương. Các học sinh này được dạy 50 phần trăm chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và 50 phần trăm trong ngôn ngữ mục tiêu khác. MCPS cũng đã tăng triển sự truy cập cho chương trình trau dồi tiểu học với thêm chỗ ngồi và kiểm tra toàn thể, và thêm trau dồi tại trường nhà để baỏ đảm tất cả các học sinh, bất kể số ZIP code, được xét cho chương trình.

Thời Gian Học Tập Kéo Dài

Để chống lại sự mất mát kỹ năng học tập vào mùa hè, mà thường ảnh hưởng các học sinh trong các gia đình nghèo khó, MCPS nới rộng thời gian tiếp cận và giảng dạy cho các chương trình hè hiện tại (ELO SAIL, ELO STEP và chương trình BELL) và, vào tháng 7, 2019, MCPS sẽ nới rộng năm học thêm 30 ngày tại hai trường tiểu học Title I (Roscoe R. Nix và Arcola).

Tiếp Xúc Sớm với Học Tập

MCPS đang tăng chỗ ngồi cho các lớp chuẩn bị Mẫu giáo và kéo dài thành nguyên ngày những kinh nghiệm học tập trên toàn quận; đặt các cơ hội Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ và Toán học (STEM) vào chương trình giảng dạy chính của tiểu học; và mở rộng các sáng kiến ​​nghệ thuật tại các trường học với số lượng học sinh bị ảnh hưởng bởi nghèo khó.

Buông Thả Tiềm Lực

Đó là trách nhiệm của chúng tôi để đảm bảo các em rời trường học của chúng tôi với các lựa chọn có ý nghĩa cho tương lai của các em. Những lựa chọn này có thể là các môn học đại học với tín chỉ, các kỹ năng và chứng chỉ cần thiết để bắt đầu một sự nghiệp có ý nghĩa, hoặc cả hai đối với nhiều học sinh của chúng tôi.

Phá Vỡ Các Cản Trở đối với Môn Học Nghiêm Ngặt và Thẩm Định Đạ̣i Học

Theo thời gian, chúng tôi thấy rằng khi các học sinh được thử thách và hỗ trợ, các em sẽ vươn lên với cơ hội. MCPS đã nới rộng quyền truy cập vào các khóa học Xếp Trình Độ Cao và Tú tài Quốc tế, tập trung vào việc tăng sự tham gia của các nhóm học sinh thường không được đại diện đầy đủ. Ngoài ra, tất cả các học sinh MCPS đều có quyền thi (SAT, ACT hoặc Chứng Chỉ Nghề Nghiệp) để hỗ trợ các kế hoạch sau trung học cấp III.

Sẵn Sàng cho Sự Nghiệp và Cộng Đồng

MCPS đã tăng cường và nới rộng các dịch vụ sẵn sàng cho nghề nghiệp. Các chương trình mới có trong phạm vi từ công nghệ thông tin và kỹ thuật đến hàng không, tài chánh, và dạy học. Một số chương trình cung cấp bằng cấp hai năm đại học vào thời điểm học sinh tốt nghiệp trung học cấp III, miễn phí hoặc giảm học phí. MCPS cũng đang nới rộng Học Viện Giáo Dục Sẵn Sàng Nghề Nghiệp để phục vụ học sinh không có khả năng đáp ứng tất cả các điều kiện tốt nghiệp trước khi bước sang tuổi 21 và cho học sinh với chương trình giáo dục trước bị giới hạn hoặc gián đoạn.

Hỗ Trợ cho Học Sinh

Đầu tư của chúng tôi vào các chương trình như Minority Scholars and Achieving Collegiate Excellence and Success giúp các học sinh mà đến từ các nền tảng thường thiếu được đại diện bẳng cách cung cấp thầy cố vấn, hướng dẫn và một ý niệm lệ thuộc.

Chiến Lược Dạy Học Chủ Ý

Học tập thành công của học sinh đòi hỏi giảng dạy có chủ ý và được thông báo. Điều này đòi hỏi tìm kiếm dữ liệu tổng hợp từ bài thi tiêu chuẩn và tự đặt các câu hỏi này:

 • Mọi học sinh đều có đang học không?
 • Các em có đang học đầy đủ không?
 • Làm sao để chúng tôi biết?
 • Nếu các em không học, thì tại sao?
 • Chúng tôi sẽ phải làm gì?
Dữ liệu là đèn pin

Dữ liệu có thể giúp các nhà giáo dục hiểu rõ hơn về cách học sinh đang học như thế nào. Điều này đòi hỏi phải xem xét nhiều biện pháp học tập của học sinh để xác định nơi các em đang tiến triển và nơi cần hỗ trợ thêm. Các biện pháp này bao gồm các câu đố, bài thi và bài luận ở cấp lớp, cũng như dữ liệu môn thi tiêu chuẩn tiểu bang. Sử dụng các công cụ dữ liệu mới, mạnh mẽ, các nhà giáo dục có thể theo dõi tốt hơn thành tích của học sinh và thực hiện hỗ trợ hoặc đưa ra những thách thức lớn hơn hầu đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Nhà Giáo Dục Có Năng Lực Văn Hóa

Để được hiệu quả nhất nếu có thể, bộ não con người có các lối tắt khi xử lý thông tin. Điều không may mắn, các lối tắt này đôi khi có thể vô tình tạo thành kiến và đưa đến ấn tượng. Đối với các nhà giáo dục, điều này có thể dẫn đến kỳ vọng cho một học sinh dựa trên chủng tộc, sắc tộc hoặc giới tính của em, thay vì khả năng. Để chống lại thành kiến tiềm ẩn này và để giúp giáo viên liên hệ tốt hơn với các học sinh thuộc mọi nguồn gốc, MCPS đã phát triển đào tạo năng lực văn hóa bắt buộc cho tất cả các giáo viên.

Phản ảnh tập thể học sinh của chúng tôi

Để đảm bảo rằng tập thể học sinh đa dạng của chúng tôi có thể tiếp cận với các giáo viên phẩm chất cao từ nhiều nguồn gốc khác nhau, MCPS đã tham gia vào mục tiêu tuyển dụng để khuyến khích nhiều ứng viên đa dạng hơn trở thành giáo viên trong hệ thống trường chúng tôi. Chúng tôi cũng đang tạo ra các lộ trình để phát triển nhóm chuyên gia hỗ trợ đa dạng của chúng tôi thành các giáo viên với chứng chỉ.

Hỗ trợ các gia đình

MCPS cam kết cung cấp hỗ trợ và xác định nguồn lực cho gia đình qua các phối hợp viên cộng đồng phụ huynh đa ngôn ngữ và các nhân viên đảm nhiệm học sinh. Chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư vào các dịch vụ ngôn ngữ để tăng sự truy cập với các dịch vụ thông dịch cho các gia đình mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính.

Trong số nhiều trách nhiệm của mình, Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery có nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và sửa đổi các chính sách mà cho phép MCPS hoàn thành nhiệm vụ và thiết lập ngân sách cho hệ thống trường học. Để làm điều này, Hội đồng tham gia trực tiếp với hàng chục ngàn phụ huynh, học sinh, nhân viên và thành viên cộng đồng qua các buổi họp nhóm, điều trần ngân sách, thăm trường và nhiều hơn nữa. Tìm Hiểu Thêm

Trong năm học 2017-2018, có tất cả 32 chính sách của Hội Đồng Giáo Dục và Quy Chế của Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) đã được sửa đổi, kiểm lại hoặc hủy bỏ. Một số sửa đổi và duyệt lại đã là kỹ thuật hay không trọng yếu.

Hội Đồng Giáo Dục duyệt lại 2 chính sách, kiểm lại 27 chính sách, hủy bỏ 1 chính sách và hủy bỏ 2 điều lệ.

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery

Chính Sách Sửa Đổi Hội Đồng Giáo Dục
Chính Sách Kiểm Lại Hội Đồng Giáo Dục
 • ABA-RC Các Nhà Cung Cấp Tại hoặc Gần Trường
 • ABC-RA Tham Dự Phụ Huynh và Gia Đình
 • ACF-RA Sách Nhiễu Tình Dục
 • ACH-RA Bắt Nạt Tại Nơi Làm Việc
 • FAA-RA Văn Phòng Kế Hoạch Cơ Sở Giáo Dục Dài Hạn
 • FFA-RA Cơ sở đặt tên trường
 • GBA-RA Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng
 • GCA-RA Xung Đột Quyền Lợi của Nhân Viên
 • GCC-RA Tự Báo Cáo của Nhân Viên về Việc Bắt Giữ, Buộc Tội Hình Sự và Kết Án
 • GKA-RA Khiếu nại Hành chính
 • IKC-RA Các Điểm Trung Bình (GPA) và Điểm Trung Bình cho Các Lớp Cao Cấp
 • IOE-RA Hướng Dẫn về Chương Trình Giáo Dục Tiếp Tục của Học Sinh Mang Thai và Nuôi Con
 • IOE-RB Các Dịch Vụ Giảng Dạy Tạm Thời
 • IPD-RA Chương Trình Học Sinh Du Lịch, Chuyến Du Hành và Chuyến Du Hành của Tổ Chức Học Sinh
 • IRB-RA Tình Nguyện Viên tại Trường
 • ISB-RA Những Điều Kiện Tốt Nghiệp Trung Học Cấp III
 • JEA-RA Sự Hiện Diện của Học Sinh
 • JEE-RA Học Sinh Chuyển Trường và Xếp Đặt của Ban Hành Chánh
 • JFA-RA Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh
 • JGA-RA Quản Lý Lớp Học và Can Thiệp vào Hành Vi của Học Sinh
 • JGA-RB Cấm Học và Đuổi Học
 • JGB-RA Khám Xét Và Tịch Thu
 • JHC-RA Báo Cáo và Điều Tra về Hành Hạ và Bỏ Bê Trẻ Em
 • JHF-RA Bắt Nạt, Quấy Nhiễu hay Hăm Dọa
 • JHF-RA Học Sinh Bắt Nạt, Quấy Rối, hay Hăm Dọa
 • JHG-RA Ngăn Ngừa Băng Đảng, Hoạt Động Băng Đảng, hay Hành Vi Băng Nhóm Tiêu Cực hay Bất Hợp Pháp Tương Tự khác
 • KLA-RA Đáp Ứng với Thắc Mắc hay Khiếu Nại từ Công Chúng
Hủy Bỏ Chính Sách Hội Đồng Giáo Dục
 • IEF Chương Trình Giáo Khoa Tuổi Thơ Ấu
Kiểm Lại Điều Lệ MCPS
 • CEB-RA Vai Trò và Hội Viên của Hội Đồng về Giảng Dạy
 • IPC-RA Các Chương Trình Ngoại Ngữ Ngoài Trường Học tại Các Trường Tiểu Học và Các Trường Trung Cấp, Lớp 6

Điều lệ được kiểm lại và thực hiện trong 2017-2018

Cải Thiện Việc Dạy và Học

 • Tăng thêm cơ hội cho các học sinh tham gia trong các môn học khắt khe, các chương trình, và các sinh hoạt song song với chương trình học bao gồm các phạm vi STEM
 • Nới rộng các chương trình ngoại khóa chú trọng đến thành tựu cho tất cả các trường trung học cấp II để gia tăng các kết quả và cơ hội cho các học sinh
 • Mở rộng mô hình học tại nhà của chương trình giáo dục đặc biệt
 • Bảo đảm giảng dạy hiệu quả trong môn toán qua các tài liệu thiết thực, hỗ trợ tập trung, và cách tiếp cận để lập kế hoạch
Mục Tiêu Chiến Lược

Chú Trọng vào Học Vấn, Giải Trình Trách Nhiệm và Kết Quả

 • Nâng cao hiểu biết về dữ kiện qua việc thực hiện hệ thống dữ kiện toàn diện
 • Cung cấp các cơ hội thẩm định cho các học sinh muốn thi SAT, ACT hay các môn thẩm định chứng chỉ nghề nghiệp
 • Thực hiện các khảo sát về khí hậu cho nhân viên và học sinh
 • Thực hiện các hệ thống mà đưa đến kết quả trong các nỗ lực lập kế hoạch đại học/nghề nghiệp toàn diện và có hệ thống
Tìm Hiểu Bảng Điều Khiển Dữ Liệu của Tiến Triển Học Sinh

Chú Trọng vào Nguồn Nhân Lực

 • Thực hiện học vấn chuyên nghiệp cần thiết cho giáo viên và thầy phụ tá để bao gồm năng lực văn hóa, thành kiến ẩn tàng, và các thực hành phục hồi
 • Cung cấp các huấn nghiệp tập trung cho giáo viên về cách thực tập hiệu quả và kiến thức nội dung
 • Phát triển các chương trình hướng dẫn toàn diện cho nhân viên dịch vụ hỗ trợ mà muốn trở thành giáo viên
 • Nới rộng các cố gắng thuê nhân viên công bằng và xuất sắc

Chú Trọng vào Nguồn Nhân Lực

Lực Lượng MCPS: Sơ Lược Nhân Khẩu

FY 2016 FY 2017 FY 2018
Phần Trăm Phần Trăm Phần Trăm
Nữ 73.90% 73.80% 73.80%
Nam 26.10% 26.20% 26.20%
Tổng cộng 100.00% 100.00% 100.00%
FY 2016 FY 2017 FY 2018
Người Mỹ bản địa hay người thổ dân Alaska 0.2% 0.2% 0.2%
Á Châu 7.9% 8.0% 8.2%
Da Đen hay Mỹ Gốc Phi 17.7% 18.0% 18.0%
Nam Mỹ 11.3% 12.0% 12.5%
Người Gốc Đảo Hawaii hay Đảo Thái Bình Dương 0.1% 0.1% 0.1%
Hai hay Nhiều hơn 1.3% 1.4% 1.4%
Da Trắng 61.5% 60.5% 59.6%
TỔNG CỘNG 100.00% 100.00% 100.00%
FY 2016 FY 2017 FY 2018
Dưới 20 0.00% 0.00% 0.00%
20 - 29 năm 12.00% 12.60% 12.70%
30 - 39 năm 21.40% 21.90% 22.10%
40 - 49 năm 24.90% 24.80% 25.00%
50 - 59 năm 26.70% 26.40% 26.00%
60+ năm 14.90% 14.40% 14.20%
TỔNG CỘNG 100.0% 100.0% 100.0%

1. Dữ kiện phản ảnh số các nhân viên thường trực theo số lượng đầu người. Nhân viên tạm thời và thay thế không có bao gồm.

2. Dữ liệu được ghi lại vào Ngày 15 tháng 10.

Chú Trọng vào Nguồn Nhân Lực

Lực lượng Lao động MCPS: Duy trì Giáo viên

(dữ liệu thuê giáo viên mới dựa trên năm tài chánh)

Năm Tài Chánh # Giáo viên được Thuê Tổng cộng # Nghỉ làm
FY 2007 FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
FY 2007 1,256 121 9.6% 121 9.60% 56 4.50% 38 3.00% 39 3.10% 51 4.10% 35 2.80% 30 2.40% 27 2.10% 17 1.40% 19 1.50% 16 1.30% 570 45.40%
FY 2008 1,236 102 8.30% 63 5.10% 43 3.50% 47 3.80% 38 3.10% 20 1.60% 20 1.60% 43 3.50% 19 1.50% 22 1.80% 16 1.30% 433 35.00%
FY 2009 777 59 7.60% 43 5.50% 37 4.80% 27 3.50% 28 3.60% 27 3.50% 27 3.50% 13 1.70% 16 2.10% 11 1.40% 288 37.10%
FY 2010 639 31 4.90% 42 6.60% 35 5.50% 24 3.80% 22 3.40% 19 3.00% 16 2.50% 15 2.30% 15 2.30% 219 34.30%
FY 2011 492 30 6.10% 23 4.70% 23 4.70% 11 2.20% 39 7.90% 22 4.50% 20 4.10% 14 2.80% 182 37.00%
FY 2012 881 61 6.90% 44 5.00% 39 4.40% 62 7.00% 32 3.60% 27 3.10% 22 2.50% 287 32.60%
FY 2013 720 76 10.60% 57 7.90% 71 9.90% 44 6.10% 35 4.90% 38 5.30% 321 44.60%
FY 2014 978 79 8.10% 79 8.10% 48 4.90% 45 4.60% 35 3.60% 286 29.20%
FY 2015 972 32 3.30% 62 6.40% 59 6.10% 40 4.10% 193 19.90%
FY 2016 720 54 7.50% 60 8.30% 41 5.70% 155 21.50%
FY 2017 1,349 148 11.00% 84 6.20% 232 17.20%
FY 2018 1,074 112 10.40% 112 10.40%
Tổng cộng 11,094 3,278 29.5%

1. Biểu đồ này cho thấy đoàn giáo viên được thuê trong một năm tài chính và (đọc qua dòng) con số từ đoàn đó đã nghỉ làm trong những năm tài chính tiếp theo.

2. Họa đồ này không bao gồm nhân viên về hưu.

Chú Tâm vào Cộng Tác và Tham Gia của Cộng Đồng

 • Phát triển và truyền thông các tài nguyên và tài liệu để cung cấp cho phụ huynh và cộng tác viên thông tin về các cơ hội và cải thiện các kết quả cho học sinh
 • Xây dựng các đường ống dẫn từ các trường học để phát triển sự tham gia và các cơ hội trong nghệ thuật, khoa học, và toán
 • Nới rộng sự cộng tác với Montgomery College và Các Đại Học tại Shady Grove để tăng triển số trường học trong chương trình ACES
Tìm Hiểu Thêm

Chú Tâm vào Cộng Tác và Tham Gia của Cộng Đồng

Nhân Viên Văn Phòng Trung Ương

144 Cộng Tác Viên / 116 Chương Trình
Loại Tổ chức Tổng cộng %
Hội 12 8.3
Kinh doanh/Công ty 28 19.4
Cơ quan Giáo dục 16 11.1
Nền Tảng 5 3.5
Chính Quyền Học 36 25.0
Tổ chức Phi lợi nhuận 46 31.9
Công Đoàn 1 0.7
Tổng cộng 144 99.998

Báo Cáo Dữ Liệu Hằng Năm cho Học Viện Phụ Huynh 2017-2018

Tổng số các buổi hội thảo:85
Tổng số phụ huynh/người giám hộ đã tham dự:1,585
Tổng số phụ huynh/người giám hộ đã ghi danh:2,212
Tỷ lệ phụ huynh ghi danh đã tham dự:71%
Số trung bình của người tham dự:18.6
Số phụ huynh/người giám hộ đã sử dụng dịch vụ thông dịch:96
Số các hội thảo được thực hiện trong ngôn ngữ khác:21
Số trẻ em được cung cấp dịch vụ trông trẻ:264
Số phụ huynh/giám hộ đã hoàn tất bản đánh giá:1,026

Ý Kiến Phản Hồi của Phụ Huynh:

Những người tham gia được yêu cầu hoàn thành một mẫu đánh giá vào cuối mỗi hội thảo. Các ý kiến và đề nghị được sử dụng để xác định các chủ đề hội thảo và cải tiến chương trình khác.

Những con số dưới đây phản ảnh số các phụ huynh cho biết họ rất đồng ý hoặc đồng ý.

Tham dự buổi hội thảo này rất giá trị cho tôi.99.6%
Tôi sẽ dùng những gì tôi đã học được tại buổi hội thảo này và áp dụng tại nhà với con tôi.99.2%
Thuyết trình viên rất rõ ràng và thông tin rất dễ hiểu.99.3%

Ý Kiến Các Phụ Huynh/Giám Hộ
cho Phần Tùy chọn theo Phân tích Nhân số

Chúng tôi muốn biết về sự đa dạng của phụ huynh và người giám hộ tham gia các hội thảo phụ huynh. Các số dưới đây xác định giới tính, chủng tộc và dân tộc của phụ huynh/người giám hộ đã hoàn thành phần tùy chọn trong mẫu đánh giá buổi hội thảo.

Nữ:75%
Nam:25%

Chùng Tộc/Sắc Tộc

Mỹ gốc Da Đỏ:<1%
Á Châu:28.7%
Da đen hay người Mỹ gốc Phi Châu:16.9%
Nam Mỹ/Latino:17.4%
Thổ Dân Hawaii hay Thổ Dân Đảo Thái Bình Dương khác:<1%
Da Trắng:33.8%
Hai hay Nhiều Chủng Tộc: 4.2%

Chú Trọng vào Điều Hành Xuất Sắc

 • Tạo hiệu quả và bảo đảm các hoạt động hiệu quả qua việc cập nhật và nâng cao hệ thống kinh doanh
 • Nâng cao phẩm chất không khí, duy trì sự hỗ trợ, và các chương trình ngăn ngừa
Tìm Hiểu Thêm

Chú Trọng vào Điều Hành Xuất Sắc

Phần Trăm của Xe Trường Đến Đúng Giờ

FY 1694%
FY 1794%
FY 1896%

Ngăn Ngừa Các Tai Nạn Xe Buýt Trường

Tất cả các tai nạn xe buýt của trường được xác định là có thể ngăn ngừa được/không thể ngăn ngừa được bởi Hội Đoàn Kiểm Soát Tai Nạn MCPS và các hướng dẫn Tiểu bang Maryland. Bộ Giao Thông đã đặt mục tiêu không vượt quá 45 tai nạn có thể ngăn ngừa được mỗi năm để đánh giá các nỗ lực về huấn luyện sự an toàn, kiểm soát, và giảm bớt tai nạn.

FY 1642
FY 1743
FY 1839

Học Sinh Được Chuyên Chở Trên Xe Buýt

FY 1699,096
FY 17101,225
FY 18102,067

Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận $2.46 tỷ Ngân Sách Điều Hành cho Năm Tài Chánh 2017: Vào Ngày 14 tháng 6, 2016, Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery chấp thuận một ngân sách điều hành $2.46 tỷ cho Năm Tài Chánh (FY) 2017. Điều này bao gồm một tăng triển $180,244,605 từ FY 2016. Sự gia tăng chi tiêu này đã củng cố nền tảng của hệ thống, đã bị siết chặt bởi tám năm kinh tế khó khăn, và các cố gắng gia tốc để đóng lại khoảng cách thành công cho các học sinh Mỹ gốc châu Phi, Nam Mỹ và các học sinh thua thiệt về kinh tế.

Học Thêm về Tiến Trình Ngân Sách, Mốc Thời Gian và Nhiều Hơn về Ngân Sách MCPS 101

Tài Nguyên Ngân Sách Năm Tài Chánh 2017: Nhìn Tổng Quát về Ngân Sách Điều Hành Quận Montgomery

Các Nguồn Tài Trợ

Chi Tiêu

Các Trường Công Lập Quận Montgomery không chỉ là một học khu lớn nhất tại Maryland, nó cũng là một trong những học khu tăng trưởng nhanh nhất trong tiểu bang và trên toàn quốc. Kể từ năm học 2007-2008, MCPS đã tăng thêm 23,801 học sinh. Khi số học sinh ghi danh tiếp tục tăng trên toàn hệ thống, chú tâm vào sự tăng trưởng được chuyển từ cấp tiểu học sang cấp trung học, đặc biệt là các trường trung học cấp III. Sự phát triển đáng kể của sĩ số ghi danh đang tạo ra một nhu cầu lớn lao về xây thêm lớp học. MCPS đã thêm 15,000 chỗ ngồi trong mười năm qua để đáp ứng với số học sinh tăng triển, nhưng không đủ sức để theo kịp với sự tăng triển này.

Ngân Sách Đầu Tư Cơ Bản FY 2019 và Chương Trình Cải Tạo Cơ Bản FY 2019–2024 đã được chấp thuận bao gồm tài trợ cho 28 dự án năng lực—13 phụ trội và ba trường tiểu học mới, thêm sáu trường trung học cấp II, và bốn phụ trội và hai trường trung học cấp III mới. Đề nghị CIP cũng bao gồm tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng trên toàn quận, bao gồm Hệ thống sưởi, điều hòa không khí và máy lạnh (HVAC); Thay mái nhà; Canh tân phòng vệ sinh; và nhiều nhu cầu cơ sở hạ tầng khác.

Các đầu tư trong Tu Bổ Trường Ốc là một đầu tư vào các học sinh và tương lai các em. Đây là một cân bằng giữa nhu cầu về cơ sở cấp thiết và các thực tế tài chánh mà phải được thực hiện để đáp ứng số học sinh tăng trưởng và để cung cấp cho các học sinh những phòng học tân tiến, an toàn, nơi các em có thể học hỏi và phát triển.

Thomas Edison High School of Technology

Trường Học Mới, xây thêm, phục hồi (sq ft.)

Trường Học Loại Sq. Ft.
Bethesda-Chevy Chase HS Xây Thêm 84,618
Thomas Edison HS for Technology Phục hồi/Nới rộng 171,526
North Bethesda MS Xây Thêm 47,791
Lucy V. Barnsley ES Xây Thêm 25,500
Kensington-Parkwood ES Xây Thêm 25,246
Bayard Rustin ES Mới 97,397
Tổng cộng 452,078

Các dự án trong niên học 2017-2018 và hoàn tất vào đầu niên học trong tháng Chín, 2018

Bethesda-Chevy Chase High School

Xây Cất Mới & Các Dự Án Cơ Bản Chính

Các dự án trong niên học 2017-2018 và hoàn tất vào đầu niên học trong tháng Chín, 2018.

 • Hoàn tất 452,078 thước vuông xây cất trường mới
 • Hoàn tất sáu dự án cơ bản chính cho trường học mở cửa vào Tháng Chín 2018
  • Trường học mới của chúng tôi – Trường Tiểu Học Bayard Rustin
  • Một dự án phục hồi/nới rộng
   • Thomas Edison High School of Technology
 • Bốn dự án xây thêm
  • Bethesda-Chevy Chase High School
  • North Bethesda Middle School
  • Lucy V. Barnsley Elementary School
  • Kensington-Parkwood Elementary School
 • Xây cất đang diễn tiến cho tám dự án cơ bản chính
 • Hoạch định/thiết kế đang tiến triển cho tám dự án đầu tư cơ bản lớn