student smiling
student smiling

EMERGENCY MESSAGE: 2/20/2019 at 6:10 PM -- Refresh page to update message

Montgomery County Public Schools will open two hours late Thursday, February 21, 2019 due to emergency weather conditions. Administrative offices will open on time. Bus service will be provided on a two-hour-delayed schedule. Morning prekindergarten, morning half-day Head Start, other morning half-day programs and field trips are canceled. Other activities and programs that begin at 10:50 a.m. or earlier are canceled. Childcare programs may open as scheduled.

MENSAJES DE EMERGENCIA: 2/20/2019, 6:10 PM -- Refresque la página para actualizar mensaje

IMPORTANTE: Las escuelas de MCPS abrirán dos horas más tarde el jueves, 21 de febrero de 2019 debido a las condiciones del tiempo. El servicio de autobús escolar se ofrecerá con dos horas de retraso. Los programas de prekindergarten de la mañana, los programas de Head Start en la mañana, otros programas de medio día matutinos y excursiones quedan cancelados. Otros programas que comienzan en o antes de las 10:50 a.m. quedan cancelados. Las oficinas administrativas abrirán en horario regular. Los programas de cuidado infantil en los edificios escolares podrán permanecer abiertos según su horario regular.

See Emergency Information

Thông Tin Khẩn Cấp → Nguồn Thông Tin 

Cách Nào Để Nhận Thông Tin Khẩn Cấp MCPS

Trang mạng của MCPS: Trang Chính

https://www.montgomeryschoolsmd.org 

Các thông báo liên hệ đến thời tiết sẽ được đăng tải bằng  tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

E-mail: QuickNotes (Tin Vắn)

Thông báo liên hệ đến thời tiết được gởi đi trong 6 ngôn ngữ (Anh ngữ, Trung Hoa, Pháp, Triều Tiên, Tây Ban Nha và Việt Nam).

Tin nhắn và Email: Alert MCPS

Alert MCPS cung cấp quý vị thông tin khẩn cấp về hoạt động của trường học qua tin nhắn văn bản (i.e. tin nhắn SMS hay email thông báo) đến những thiết bị điện tử mà quý vị đã đăng ký. Tuy ghi danh cho Alert MCPS là miễn phí, hảng điện thoại cầm tay của quý vị có thể tính tiền quý vị khi nhận các lời thông báo này. Dịch vụ này được cung cấp với sự cộng tác với chính phủ Montgomery County. Thông báo liên hệ đến thời tiết được gởi đi bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Tin nhắn và Web: Twitter

Trương mục Twitter cho phép quý vị theo dõi các tin nhắn mới nhất trên máy điện toán của quý vị hay trên điện thoại cầm tay hay các thiết bị di động khác. Các tin tức mới nhất của Twitter sẽ gồm thông tin khẩn cấp và tin tức trường khác.

http://twitter.com/mcps 

  • Theo dõi chúng tôi trên Twitter bây giờ

TV: Đài Cable MCPS

Các thông báo khẩn cấp được đăng trên các đài cable sau đây.

  • Comcast  Đài 34
  • Verizon Fios Đài 36
  • RCN Đài 89

 

Đường Giây Thông Tin Điện Thoại: 301-279-3673

Thông tin khẩn cấp thâu trước.

Điện thoại: Ask MCPS (HỎI MCPS): 301-309-6277

Nhân viên trả lời điện thoại từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, bẳng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Web: MCPS Newsfeed

Nhận tin khẩn cấp và tin tức qua máy điện toán của quý vị.

Đài Truyền Hình và Truyền Thanh: Các Đài Địa Phương

Bắt đài truyền hình địa phương và các đài truyền thành để biết thông tin.