Tin Tức

Buổi Điều Trần về Ranh Giới Các Trường Học

Hội đồng sẽ tổ chức một buổi họp điều trần vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, bắt đầu lúc 6:00 chiều, để thu thập ý kiến ​​của cộng đồng về ranh giới trường học và nhóm trường, và cách các chuyên gia tư vấn sẽ tập trung nỗ lực và phân tích của họ. (Xin lưu ý: Không có khuyến nghị ranh giới cụ thể nào đang được xem xét

Chương Trình Ngoại Ngữ Tiểu Học

Quý vị xem thêm chi tiết về các chương trình ngoại ngữ tiểu học bằng cách bấm vào bản tin này. 

Các Chương Trình Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp - Career Readiness Programs

Các Chương Trình Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp là gì? Xin quý vị bấm vào trang này để biết thêm chi tiết về các chương trình chuẩn bị cho tương lai.

Lịch trình chủng ngừa tại các phòng y tế trong quận

Đây là địa điểm và lịch trình của những chủng ngừa cho các trẻ em tuổi đi học.

Chuẩn Bị cho Nghề Nghiệp

Thông Điệp của Giám Đốc Các Trường Học về Biểu Tình Quốc Gia vào Ngày 20 tháng 4, 2018.

Thông Điệp của Giám Đốc Các Trường Học

Thông Điệp của Giám Đốc các Trường Học về Biểu Tình Quốc Gia vào Ngày 20 tháng 4, 2018. Xem tại đây.

Ghi Danh Cho Chương Trình Head Start và Chuẩn Bị Mẫu Giáo

Quý vị có thể ghi danh cho các con quý vị ở tuổi chuẩn bị đi học cho các lớp Head Start và Chuẩn Bị Mẫu Giáo. Thêm thông tin có tại đây: Ghi Danh cho Head Start và Mãu Giáo

Phiêu Lưu Học Vấn vào Mùa Hè (ELO SAIL)

Đây là một chương trình học mùa hè miễn phí cho các học sinh sắp vào lớp Mẫu giáo đến Lớp 2. Xin quý vị đọc về chương trình này tại đây .

Thời Tiết Khẩn Cấp

                                     

OSFSE Hướng Dẫn về Những Nguồn Tài Nguyên Cộng Đồng

         Sau đây là những nguồn tài nguyên cộng đồng ̣về các dịch vụ hỗ trợ dành cho các gia đình trong cộng đồng. Quý vị có thể tìm hiểu thêm chi tiết về các dịch vụ này trong tập san sau đây.