Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

Thân mời các phụ huynh, học sinh đến tham dự Hội chợ Stem vào Ngày thứ Bảy 2  tháng 11. Đây là một dịp cho các học sinh ở mọi lứa tuổi có những kinh nghiệm thực tập và các biểu diễn khoa học. Yêu cầu xem tờ truyền đơn kèm theo đây để biết thêm thông tin:

Hội Chợ Stem

Chương Trình Ngoại Ngữ Tiểu Học Dành Cho Các Học Sinh Từ Lớp K-5.

Quý vị tìm hiểu thêm về các chương trình ngoại ngữ tiểu học bằng cách bấm vào trang này.