Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

Thân mời các phụ huynh, học sinh đến tham dự Hội chợ Stem vào Ngày thứ Bảy 2  tháng 11. Đây là một dịp cho các học sinh ở mọi lứa tuổi có những kinh nghiệm thực tập và các biểu diễn khoa học. Yêu cầu xem tờ truyền đơn kèm theo đây để biết thêm thông tin:

Hội Chợ Stem

Thân mời các phụ huynh, học sinh đến tham dự Hội chợ Stem vào Ngày thứ Bảy 2  tháng 11. Đây là một dịp cho các học sinh ở mọi lứa tuổi có những kinh nghiệm thực tập và các biểu diễn khoa học.
Yêu cầu xem tờ truyền đơn kèm theo đây để biết thêm thông tin:
Hội Chợ Stem

Xin Ý Kiến Công Chúng về Lịch Trường Học 2020-2021
Các la chn cho Lch Trường Hc MCPS 2020-2021 đã được trình bày cho Hi đng Giáo dc Qun Montgomery. Hi đng đã chn xut bn ba la chn lch trường hc cho công chúng bình lun. Phụ huynh có thể vào trang kèm theo để xem và bình luận về 3 lịch trường học khác nhau cho năm học 2020-2021: https://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/proposed-calendar-2020-21-VIET.aspx